Savivaldybės įmonėje – pažeidimų lavina [ATNAUJINTA]

54
2018

Šią savaitę viešai paskelbta savivaldybės kontrolierės Ingos Kaminskienės atlikto savivaldybės įmonės „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ administravimo ir veiklos audito ataskaita, sudaranti net 50 puslapių. Pastaruoju metu iš skandalų neišbrendančioje įmonėje nustatyta aibė pažeidimų. Kontrolierės išvadoje teigiama, kad savivaldybės įmonėje buvo tvarkomasi neefektyviai, o bendrovės turtas ir ištekliai naudoti neatsakingai. 

Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba auditą atliko praėjusių metų spalio 2 d. savivaldybės Kontrolės komitetui rekomendavus įvertinti „Kazlų Rūdos šilumos tinklų“ veiklos ir administravimo bei „Kazlų Rūdos komunalininkas“ turto naudojimo efektyvumą. Tokiam politikų apsisprendimui įtakos galėjo turėti 2018 m. rudenį pasipylusios žinios apie savivaldybės įmonėse esančią netvarką bei artėjantys savivaldybių tarybų bei merų rinkimai.

Paskolos neužteko, prašė avanso

Savivaldybės kontrolierės ataskaitos išvadose teigiama, kad „Kazlų Rūdos šilumos tinklams“ nuo 2018 m. gegužės mėn. pradedant vykdyti šilumos gamybos ir tiekimo veiklą Kazlų Rūdos miesto gyventojams, šios veikos pradžiai bendrovė neturėjo apyvartinių lėšų darbo užmokesčiui, mokesčiams, kitoms būtinoms išlaidoms. Savivaldybės taryba leido įmonei 30 mėnesių laikotarpiui imti iki 150,0 tūkst. Eur paskolą apyvartinėms lėšoms, įkeičiant „Kazlų Rūdos šilumos tinklams“ priklausantį ilgalaikį turtą – pastatą negyvenamąsias-gamybines patalpas S. Daukanto gatvėje ir šilumos tiekimo liniją –tinklus, kurių ilgis 1752 m. Pagal Savivaldybės tarybos posėdžio metu „Kazlų Rūdos šilumos tinkluose“ direktoriaus pavaduotoju įsidarbinusio politiko Manto Varaškos pateiktus skaičiavimus, šių lėšų turėjo pakakti pagrindinėms reikmėms, iki kol prasidės šildymo sezonas.

Bendrovė gautomis paskolos lėšomis pradėjo disponuoti 2018 m. gegužės mėnesį. Tačiau jau liepos pabaigoje raštu „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ kreipėsi į Savivaldybės administraciją informuodama, kad įmonės apyvartumui užtikrinti, iki prasidės šildymo sezonas, reikalingos papildomos lėšos. Įmonė ragino leisti savivaldybės biudžetinėms įstaigoms pateikti avansines sąskaitas už 2018 m. IV ketvirtį ir nurodė, kad veiklai užtikrinti ,,optimaliausias tokių sąskaitų išrašymo ir lėšų gavimo terminas būtų 2018-08-25 – 2018-09-05 laikotarpis“. Nurodyta ir planuojamų išrašyti avansinių sąskaitų suma su PVM – 40,7 tūkst. Eur.

Pirko brangiai, taupyti nesiekė

Audito metu nustatyti dalykai rodo, kad „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“ netinkamai valdė savo poreikius, lėšas naudojo netaupiai ir neefektyviai, nes neatsižvelgiant į savo finansines galimybes, neparinko optimalios etatų struktūros, pirko brangią kompiuterinę techniką, nesant teisinio pagrindo sudarė automobilių panaudos sutartis su darbuotojais ir patyrė nemažas kuro sunaudojimo išlaidas, sudarė kitas nereikalingas, neefektyvias ir ekonomiškai nenaudingas sutartis, vykdydama viešuosius pirkimus neužtikrino, kad jie visais atvejais būtų ekonomiški ir efektyvūs, o prekės, paslaugos ir darbai būtų įsigyti racionaliai.

Kontrolierė teigia, kad nors „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“  turėjo pradėti vykdyti šilumos gamybos ir tiekimo veiklą nuo 2018 m. gegužės mėn., priimti į pareigas darbuotojus leista jau nuo 2018 m. kovo mėn., kad būtų tinkamai pasirengta naujai veiklai vykdyti, būtiniems viešiesiems pirkimams ir kitiems darbams atlikti.

Kontrolės ir audito tarnybos išvadoje rašoma, kad, įvertinus nustatytus ir šioje ataskaitoje pateiktus atvejus, konstatuojama, kad „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“  nepasiekė kelto tikslo – efektyviai ir produktyviai vykdant bei vystant ūkinę-komercinę veiklą, racionaliai naudoti bendrovės turtą bei kitus išteklius, taip pat Viešųjų pirkimų įstatymo 17 str. 2 d. 1 p. perkančiajai organizacijai keliamo tikslo –  siekti, kad prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti skirtos lėšos būtų naudojamos racionaliai.

Bendrovės vadovas lūkesčių nepateisino

Išvadoje teigiama, kad vos kelerius mėnesius bendrovei vadovavęs Darius Karsokas neužtikrino, kad būtų įgyvendinami bendrovės tikslai ir tinkamai atliekamos „Kazlų Rūdos šilumos tinklams“  nustatytos funkcijos, kad būtų laikomasi teisės aktų reikalavimų, Savivaldybės tarybos sprendimų, Visuotinio akcininko susirinkimo sprendimų, Bendrovės įstatų nuostatų.

Kontrolės ir audito tarnybos atlikto „Kazlų Rūdos šilumos tinklų“ audito išvados:

1. Bendrovės veiklos strategija nebuvo svarstyta ir patvirtinta nustatyta tvarka, todėl negalime įvertinti, ar pasiekti Bendrovės užsibrėžti tikslai ir numatyti rezultatai.

2. Bendrovės vadovui veiklos tikslai nustatyti nebuvo, nes Bendrovės valdyba, įgyvendinus teisės aktų nustatytas atrankos procedūras buvo išrinkta 2018-10-01, nuo 2018-04-06 Bendrovėje vadovo pareigas laikinai buvo pavesta vykdyti kitiems darbuotojams, o tikslai nustatomi tik Bendrovės vadovui. 

3. Bendrovės direktoriaus funkcijas atliekantis D. Karsokas 2018-04-20 sudarė ir notariškai patvirtino įgaliojimą, kuriuo jis įgaliojo Bendrovės direktoriaus pavaduotoją M. Varašką atlikti įgaliojime nurodytus veiksmus, susijusius su paskolų sutarčių pasirašymu. Šiuo veiksmu Bendrovės direktoriaus funkcijas atliekantis D. Karsokas nevykdė visuotinio akcininkų susirinkimo – Savivaldybės tarybos – sprendimo bei viršijo jam suteiktą kompetenciją, nes Savivaldybės tarybos sprendime perįgaliojimo teisė nebuvo numatyta. 

4. Bendrovės direktoriaus D. Karsoko 2018-05-02 įsakymu Nr. P-028 ,,Dėl laikino pavadavimo“ pavedime M. Varaškai vaduoti Bendrovės direktorių nėra nurodyta pavedamų atlikti pareigų apimtis, nurodyta aplinkybė ,,ar kitų skubių nenumatytų asmeninių priežasčių“ sudarė prielaidas piktnaudžiauti suteiktomis pareigomis, nurodytas pavedimo galiojimo terminas ,,neterminuotai“, neužtikrino, kad dėl Bendrovės interesų visais atvejais būtų veikiama teisėtai, ir kad vienais ar kitais veiksmais jiems nebūtų pakenkta.

5. Bendrovėje nebuvo skiriamas reikalingas dėmesys efektyviam funkcijų ir pareigų paskirstymui, o tai sudarė prielaidas žmogiškuosius ir finansinius išteklius naudoti neefektyviai.

6. Į Direktoriaus pavaduotojo pareigas priimti kitą darbuotoją (politiką M. Varašką – red.past.) 1,0 et. krūviu nebuvo teisinio pagrindo, kadangi priėmimo metu galiojusiame aktualiame etatų (pareigybių) sąraše Direktoriaus pavaduotojo pareigybei patvirtintas buvo 1,0 et., kurio laisva dalis sudarė tik 0,5 et. Atlikdamas šį veiksmą, Bendrovės direktoriaus funkcijas atliekantis D. Karsokas nesivadovavo Bendrovės etatų (pareigybių) sąrašu, piktnaudžiavo jam suteiktomis teisėmis.

7. Bendrovės direktoriaus D. Karsoko 2018-05-07 įsakymu Nr. P-034 Bendrovės direktoriaus funkcijas atliekantis asmuo panaikino Direktoriaus pavaduotojo pareigybę, į kurią jis pats buvo priimtas. Pažymima, kad Direktoriaus pavaduotojo pareigybei nustatytas funkcijas vykdydamas jis turėjo atlikti Direktoriui pavestas funkcijas, iki teisės aktų nustatyta tvarka į šias pareigas bus paskirtas konkursą laimėjęs asmuo. Esant šiai situacijai, manoma, kad D. Karsokas neturėjo teisinio pagrindo priimti po to sekusių visų kitų sprendimų, nes Bendrovės struktūroje ir patvirtintame etatų (pareigybių) sąraše neliko Direktoriaus pavaduotojo pareigybės, kurioje ir buvo pavesta vykdyti Direktoriui pavestas funkcijas.

8. Audituojamuoju laikotarpiu į pareigybes, kurios yra Vyriausybės nutarimu patvirtintame sąraše, be konkurso buvo priimta direktoriaus pavaduotojai, struktūrinio padalinio vadovas.

9. Darbuotojų priėmimo į darbą metu nebuvo parengti ir patvirtinti pareiginiai nuostatai, darbuotojai nebuvo pasirašytinai supažindinti su jiems pavedamoms atlikti funkcijomis. Taip buvo pažeistos Darbo kodekso 33 str. 2 d. nuostatos, nes nebuvo susitarta dėl būtinosios darbo sąlygos- funkcijų atlikimo.

10. Nėra aišku, kokiais kriterijais vadovaujantis (funkcijų sudėtingumu, jų apimtimi ir kt.) buvo nustatyti naujai priimamiems Bendrovės administracijos darbuotojams darbo užmokesčio dydžiai, nes Bendrovės darbo apmokėjimo sistema nebuvo nustatyta, kas neatitinka Darbo kodekso 140 str. 3 d. nuostatų. Taip pat darbuotojų priėmimo į pareigas metu nebuvo parengti, patvirtinti pareiginiai nuostatai, kuriuose būtų nustatytos pavedamos atlikti pareigos, jų sudėtingumas.

11. Bendrovės direktoriaus funkcijas atliekančio D. Karsoko darbo laikas darė neigiamą įtaką Bendrovės veiklos organizavimui ir veiklos rezultatams, kadangi Bendrovės vadovas neturėjo galimybės Bendrovės darbo laiku planuoti, organizuoti, kontroliuoti ir tobulinti veiklą, prižiūrėti vykstančius procesus bei priimti savalaikius sprendimus trūkumams šalinti. (Audito metu surinkta  informacija byloja, kad Bendrovės direktoriaus funkcijas atlikusiam D. Karsokui jo pagrindinėje darbovietėje UAB ,,IKEA Industry Lietuva“ buvo nustatytas darbo laikas pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 7:00 iki 16:00 val., penktadieniais nuo 7:00 iki 14.45 val., nustatytas 45 min. pietų pertraukos laikas. „Kazlų Rūdos šilumos tinklams“ vadovavusiam D. Karsokui kitas darbo laikas savivaldybės įmonėje nebuvo nustatytas, t.y. jis savivaldybės įmonės vadovo funkcijas atliko visiems administracijos darbuotojams nustatytu darbo laiku – red.past.). Nustatyti dalykai leidžia daryti prielaidą, kad darbo laiko apskaita šiuo atveju buvo vedama formaliai, taip pat buvo sudarytos prielaidos neefektyviam lėšų naudojimui.

12. Nuotolinio darbo galimybės suteikimo atvejais, teisės aktuose nustatyta tvarka nebuvo suderinta darbo funkcijų atlikimo tvarka, taip pat nebuvo nustatyta atsiskaitymo už atliktą darbą tvarka, tai sudarė prielaidas žmogiškuosius išteklius ir lėšas naudoti netaupiai ir neefektyviai.

13. Bendrovės direktoriaus funkcijas atliekantis asmuo pažeidė Taikos sutarties sąlygas, nes perėmė UAB ,,Litesko“ filialo ,,Marijampolės šiluma“ sudarytus sutartinius įsipareigojimus.

14. Audituojamuoju laikotarpiu Bendrovėje nebuvo sukurtos kontrolės procedūros, kas sudarė prielaidas neracionaliam ryšių paslaugoms skiriamų lėšų naudojimui. (Išvadoje rašoma, kad „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“   įsigijo 4 mobiliuosius telefonus SAMSUNG J530F Galaxy J6 (2017) Black, 1 telefono vertė 141,32 Eur (be PVM). Tarnybiniai telefonai darbuotojams naudotis išduoti be vidinio tvarkomojo dokumento, nenustatyti pokalbių tarnybiniais telefonais limitai, kurie būtų susieti su vykdomomis funkcijomis, pavestais darbais ar kitomis pareigomis, nėra reglamentuota naudojimosi tarnybiniais telefonais tvarka. Nuo 2018 m. gegužės mėn. iki metų pabaigos  šios išlaidos sudarė 2133,23 Eur (vidutiniškai 266,65 Eur/mėn.) – red.past.).

 15. Bendrovėje nėra reglamentuota netarnybinių automobilių naudojimo tvarka, todėl teisinio pagrindo sudaryti panaudos sutartis su darbuotojais nebuvo. 

16. Nebuvo pateiktas pagrindimas, įrodantis, kad nustatyti konkretūs kuro sunaudojimo limitai yra susieti su darbuotojų vykdomų funkcijų turiniu, jų apimtimi ir pavestų darbų kiekiais. Nustatytos atsiskaitymo už sunaudotą kurą kontrolės procedūros buvo nepakankamos, nes nebuvo nustatyta, kaip bus kontroliuojama, ar patirtos išlaidos susiję su darbuotojui pavestomis funkcijomis ar kitais pavestais darbais. Tai sudarė prielaidas netaupiam ir neefektyviam lėšų naudojimui. (Kontrolierės ataskaitoje pažymima, kad rašytinis pagrindimas, įrodantis, jog nustatyti konkretūs kuro sunaudojimo limitai yra susieti su vykdomų funkcijų turiniu, jų apimtimi ir pavestų darbų kiekiais, nebuvo pateiktas. Taip pat nebuvo aiškių kriterijų, kuriais remiantis buvo pasirinkti darbuotojai, su kuriais Bendrovė sudarė automobilių panaudos sutartis. Audituojamuoju laikotarpiu „Kazlų Rūdos šilumos tinklų“ išlaidos tarnybiniams ir netarnybiniams automobiliams bei įrengimams sudarė 5159,92 Eur, iš jų: ne tarnybiniams automobiliams (pagal panaudos sutartis)  – 3494,57 Eur, tarnybiniams automobiliams – 1573,11 Eur, įrengimams – 92,24 Eur. Kuro išlaidos netarnybiniams automobiliams sudarė 67,7 proc. visų kuro išlaidų. Nuo įsakymo pasirašymo dienos, atskiri darbuotojai netarnybiniam transportui faktiškai sunaudojo nuo 21,9 iki 1002,8 ltr degalų.  Darbuotojams nustatytos atsiskaitymo už sunaudotą kurą kontrolės procedūros buvo nepakankamos, nes nebuvo nustatyta, kaip bus kontroliuojama, ar patirtos išlaidos susiję su darbuotojui pavestomis funkcijomis ar kitais pavestais darbais. Visi šie nustatyti faktai leidžia daryti išvadą, kad nustatytų kuro sunaudojimo limitų pagrindimo nebuvimas, vidaus kontrolės procedūrų trūkumas ar jų nebuvimas sudarė prielaidas netaupiam ir neefektyviam lėšų naudojimui – red.past.)

17. Bendrovėje nėra sukurta efektyvi viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir apskaitos sistema, nebuvo užtikrinta viešųjų pirkimų vidaus (įskaitant finansų)  kontrolė.

18. Įsigaliojus Viešųjų pirkimų įstatymui, Perkančioji organizacija vykdydama mažos vertės pirkimus privalėjo vadovautis Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-97. Bendrovė nepateikė vidaus dokumento, kuriuo būtų nustatyta pirkimų organizavimo tvarka Bendrovėje. Pažymime, kad Bendrovė nesivadovavo Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 14-15 p. ir tuo pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 25 str. 2 d. nuostatas. 

19. Pažymėtina, kad dokumentai, reglamentuojantys pirkimų vykdymo tvarką Perkančiojoje organizacijoje audito metu pateikti nebuvo, todėl neaišku, kokiais atvejais pirkimus turėjo vykdyti viešųjų pirkimų komisija, o kokiais pirkimų organizatoriai. 

20. „Kazlų Rūdos šilumos tinkluose“ per 2018 m. be parengto planuojamų atlikti viešųjų pirkimų sąrašo buvo atlikti viešieji pirkimai ir sudarytos 26 sutartys dėl prekių, paslaugų ir darbų įsigijimo, kurių bendra vertė 50,5 tūkst. Eur.

21. Bendrovės viešojo pirkimo komisija viešojo pirkimo procedūras atliko nesant raštiškai suformuluotai užduočiai ir neturėdama patvirtinto darbo reglamento

22. Bendrovės atsisakymai pirkti per CPO teisės aktų nustatyta tvarka motyvuoti nebuvo.

23. Bendrovėje 16 viešojo pirkimo organizavimo atvejų  viešojo pirkimo iniciatoriaus ir/ar organizatoriaus veiksmus atliko tam įgaliojimų neturėję asmenys.

24. Bendrovė 2018 metais, nesivadovaudama Informacijos viešinimo CVP IS tvarkos aprašo nuostatomis ir laiku nepaviešinusi 39 sutarčių, neužtikrino, o 15 atvejų nepaviešinusi sutarčių, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d. nuostatas ir  17 str. 1 d. įtvirtinto skaidrumo principo laikymąsi.

25. Audito metu nustatytais ir ataskaitoje pateiktais atvejais, prekės, paslaugos buvo perkamos neįvertinus pilnai jų poreikio, neatlikus išsamesnės analizės ir rinkos apžvalgos, neatsižvelgiant į finansines galimybes, kas sudarė prielaidas lėšas naudoti neracionaliai, netaupiai ir neefektyviai bei neatsakingai panaudojant mokesčių mokėtojų pinigus (Audito išvadoje pateikiamas pavyzdys: 2018-08-08 pasirašyta sutartis Nr. 18-08-08 su Advokatų kontoros Erikas Rugienius ir partneriai advokato padėjėja Sandra Stankevičiene. Sutartyje numatyta, kad advokato padėjėja teiks teisines konsultacijas, rengs sutartis ir kitus teisinius dokumentus, atstovaus teismuose ir įvairiose kitose organizacijose, teiks kitas reikalingas paslaugas. Sutartyje suderėta paslaugų kaina – 50,00 Eur/1 darbo val. Kontrolierės teigimu, nenustatytas aiškus poreikis sudaryti šią sutartį, kadangi „Kazlų Rūdos šilumos tinklai“  nesusidūrė su savo pajėgumais neišsprendžiamomis teisinėmis problemomis. Katilinės perėmimo klausimais Bendrovę konsultavo ir teismuose atstovavo kita advokatų kontora. Ataskaitoje pastebėta, kad Bendrovės Teisininko-viešųjų pirkimų specialisto pareigybės aprašymo 4 p. nustatyta, kad į šias pareigas priimamas asmuo turi turėti aukštąjį teisinį universitetinį išsilavinimą, išmanyti įvairių kodeksų reikalavimus, mokantis suvokti ir logiškai aiškinti teisės problemas, galintis savarankiškai dirbti, 5.1-5.20 p. nustatytos veiklos sritys, kurias turi išmanyti šis specialistas, yra plačios. 2018-07-26 buvo pateikta Paraiška viešajam pirkimui Nr. 56 dėl teisinės paslaugos pirkimo rengiant kolektyvinę sutartį, planuojamos sudaryti sutarties vertė nurodyta 400,00 Eur. Viešojo pirkimo paraiškoje siūloma šią paslaugą rinktis iš vieno paslaugos teikėjo – Advokatų kontoros Erikas Rugienius ir partneriai. 2018-08-07 Advokato padėjėja S.Stankevičienė pateikė pasiūlymą suteikti šias paslaugas už 400,00 Eur. Už suteiktą paslaugą apmokėta pasiūlyme nurodyta suma, tačiau paslaugos perdavimą įrodantis perdavimo-priėmimo aktas nesurašytas, parengtas kolektyvinės sutarties projektas buvo pateiktas elektroniniu paštu. Bendrovėje kolektyvinė sutartis sudaryta nebuvo, administracijos darbuotojų teigimu, dėl šioje kolektyvinėje sutartyje numatytų Bendrovei nepalankių sąlygų – red.past.). 

26. Bendrovėje nebuvo vykdoma pakankama sudarytų sutarčių įgyvendinimo kontrolė, nebuvo pasinaudota teise reikalauti iš paslaugos teikėjo sumokėti Sutartyje suderėtus delspinigius už sutarties sąlygų nevykdymą.

27. Bendrovėje nebuvo užtikrinta finansų kontrolei keliami minimalūs reikalavimai, nustatyti Finansų ministro 2003-05-08 įsakymu Nr. 1K-123.

KRL inf.


Warning: A non-numeric value encountered in /home/kazluruda/domains/kazluruda.info/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 353

54 KOMENTARAI

 1. Prie ruso tokia įstaiga turėjo pavadinimą – „šaraškino kontora“. O dabar pagal laikmečio dvasią ir gerbiant autorines teises, tikriausiai reikėtų pavadinti „varaškino kontora“.

 2. Tai štai kaip gražiai gaunasi Varaška nei metų neišdirbo šilumos tinkluose, o kiek privirė košės ir kaip išaugo šildymo sąskaitų nebuvom gavę nei prie Litesko, o jis dar prašosi duoti jam 4 -iems metams mero kėdę, tai Jūs kazlų Rūdos įsivaizuojat kokią jis paliktų K.Rūda po keturių metų.

  • Durniau, Tu, Varaska juk ne direktorius buvo, na bent jau formaliai, nera jau toks kvailas, kad darydamas arba planuodamas visokias vargankes dar ir pats direktoriumi butu, o dabar visa atsakomybe bus formaliam direktoriui, kaip sakoma visi saratai tenka iesmininkams:) O po keturiu metu valdymo, jei anksciau neuzdarytu uz kokius pazeidimus ir pan., tikriausiai isgarsintu Kazlu Ruda visoje respublikineje spaudoje, jei per nepilnus metus tiek spejo pridirbti.

     • Tas giedraitis tai toks glusas, kad dar tokio paieskot reikia. Elementariais dalykais nesusikalbi su juo. Kaip ji isvis meistru prieme, matomai kitaip naudingas.

 3. Aha…audita atliko savivaldybes auditoriai, kurie sedi „teisingose“ kisenese…Kokiu dar isvadu tikejotes? Va tokiem tai baisu suteikti valdyma dar keturiems metams, nes nei tiesos, nei sazines net su ziburiu nerastumet…

  • O ka pasakytumete apie Varaskos planus nupirkti silumos tinklams pora elektromobiliu, kaimo zmonems vezioti ir pan. Net i silumos tinklu pirkimu plana buvo itraukta ir viešai giriamasi tuo. O uz visa tai butu sumokeje silumos vartotojai. Ar tai irgi ukiskumas butu buves? Beto jam buvo leista kad ka nori ta gales daryti ir niekas jam nieko ne sakys ir nematys, bet deje nepavyko tyliai prasisukti, pradejo viskas listi viesumon.

  • Taigi silpnadusiai besmegeniai renka situos i save panasius. Va rasineja anonimais prisidenge ir juodina varaska. Bijo jie jo, o jei bijo jaucia gala savo

   • Bijo žmonės ne Varaškos, o to turgaus aplink jį. Ten niekas nepriima nei kritikos, net jumoro… Ten bet kurį išskalbia iki apatinių. Nenori normalūs žmonės to turgaus, patyčių ir pažemininų..

 4. Buvo tituluojamas be 5min. meru, bet dabar jau matosi kad iki to mero kedes darosi taip toli, kaip iki Maskvos pesciomis ir basomis. Jei nori kad maziau info apie jo veikla ir zygdarbius isaisketu, turetu pasiimti vazelino ir eiti pas p. Valda bei atsiprasyti. Na ir savo partinukus prilaikyti, nes tie prilake giriasi ka ju vadas zada ir kokia tvarka darys, ka ismes, ka i kokias pareigos paskirs, o tie prilupe jau giriasi savo draugeliams kokie jie sustri bus ir kaip savo tvarka darys:)

  • Tai ,kad Valdas Kazlas prisisikes irgi uztektinai ,kodel neviesinat jo darbeliu ,bet Valdas sugebejo svetimom rankom ,budamas seseli tvarka daryt .As Valdo vietoj net nevaziuociau i debatus …Laukiam Jo lb Antanave ,turim rimtu klausimu ,o jeigu audita dare savivaldybe ,kitokios isvados ir būti NEGALEJO ………

   • Tai Varaska irgi pasirodo svetimom rankom nemazai nuveikes, kaip sakoma lygiaverciai partneriai butu. Todėl ir Varaska neatmeta galimybes ateityje dar pasibiciuliauti, tad ir neviesina darbeliu, o info kiek bent jau gyresi tai turi nemazai, nes poto Valdelis jau niekada prie saves nebepriims.

  • Sveikas valdai, ar cia tavo zalieji elfai rasineja? Geru ten prisirinkai i komanda. Suprantama reik kazka paimti, reikia surinkti 14 veidu, nes rinkimuose kitaip nedalyvautumete.

 5. Nei tas Valdas Kazlas čia Kazlų Rūdos gyventojams reikalingas nei tas misteris M.Varaška reikalingas,rinkit vietinį žmogų ir bus gerai pvz. M. Žitkų tyros sąžinės vyrą, šeimos žmogų.

 6. P. Valdas sėdėjo ir sėdės savo šiltoje vietoje (net ir Manteliui pasiekus tikslo), nebūkim naivūs. O štai p. Mantas tapęs meru mums jau dabar žada daug skolintis saviems projektams įgyvendint. To pasekoje jis pasėdės šiltai ,pasipelnys per tuos 4 metus,šlovės spinduliuise pasimaudys,o mes,paprasti gyventojai, liksim dar ne vieną kadensiją skolų padenginėti padidintais mokesčiais už elektromobilius,subliuškusio turizmo įgyvendinimą ir dar neaišku ką…

 7. Straipsnio tema – neefektyvus šilumos ūkio valdymas, o diskusija apie mero rinkimus :).
  Tai ir aš apie juos…
  Norėčiau p. Ramunės paklausti: ar tikrai jau tas M. Žitkus tokios tyros sąžinės vyras ir šeimos žmogus?
  Pirma: kiek atsimenu, pirmą žmoną su vaikais labai negražiai ir ant ledo paliko, savo laiku apie tai ošė visa Kazlų Rūda. Antra: krūvą skolų iš nevykusio savo verslo valdymo turėjo, antstolių ir kreditorių buvo juodai apsiūtas – tai taip pat ne paslaptis. Kaip žmogus, kuris nesusitvarko su savo finansais ir ūkiu, gali efektyviai valdyti valstybės deleguotus pinigus ir savivaldybės biudžetą?
  Trečia: kol kas p. Marius neturi jokio išsilavinimo. Net kandidato anketoje nurodyta: išsilavinimas nereglamentuojamas, mokymo įstaiga VDU, specialybė – politinė sociaologija. Būtų nieko, jei ne nurodyti baigimo metai – 2020. Vadinasi, šiandien dienai jokio diplomo nėra. 2020 arba baigs mokslus, arba ne.
  Jei aš būčiau kandidatas, įsirašyčiau anketoje: Harvardo universitetas, Kembridžas, Masačusetso valstija… Baigimo metai – 2025. Ir nieko :), nors šiandieninis faktinis išsilavinimas kur kas kuklesnis.
  Siūlau kandidatus vertinti labai realiai ir atsakingai, kad Kazlų Rūda ,,nepasimautų“ ant pliuralistų ir populistų, o dar baisiau, kad ne ant tokių, kurių planas atėjus į merus per 4 metus iš suneštų mokesčių mokėtojų pinigų susikurti tik sau gerą, patogų ir turtingą gyvenimą.

  • Ir kaip šaunu – bandymas “suvartyti” per asmeniškumus, šimto metų senumo istorijomis kas ant ledo, o kas ant nepastatytų ledo čiuožyklų 🙂
   Tokie bandymai nukreipti dėmesį nuo dabartinių faktų, kurie yra Čia ir Dabar, tik dar labiau parodo juodąjį Varaškiuko kailį. Vote vote!

 8. Visi žino, kad faktinis vadovas buvo Varaška, kuris elgėsi šilumos tinkluose kaip savo kieme. o Karsokas tik po darbo atlėkdavo parašus padėti Įsūdė į bėdą Varaška patiklų žmogų, kuris dabar turės ko gero problemų, jau nekalbant apie reputaciją. Toks ir buvo varaškos planas, prisikalbinti ,,popierinį“ vadovą, kad dėtų parašus, o pačiam sausam iš balos išlipti.

 9. Vertėtų pasidomėti Varaškos istorijomis ankstesniuose darbuose 🙂 Paskutinė darbovietė-kauno klinikos, atsakingas už viešuosius pirkimus 🙂 Ar ne juokinga? Ir kodėl buvo atleistas. Dar anksčiau-Elektronikos platintojų asociacija, ar nebuvo ten teisminio šleifo? Skaidrus ir patikimas, ir demokratiškas 😀

 10. kas nors man atsakys tiesiai sviesiai-atpigs ta siluma kazlu rudoj kada nors ar nebe??:)nepalaikau cia nei vienos esamos ar busimos valdzios favoritu, bet jausmas, kad eitum gudzia nakti per gimtaji dievo uzmirsta kaima…visi kaimo sunys loja, o naudos tai jokios…;)

  • Jau kalbos eina, kad tik brangs po Varaskos zygdarbiu, kad tik silumos tinklai issilaikytu ir isgyventu ateinancius pora metu.

   • tai sakai Varaskos? o tai kodel pries tai savivaldybe uz katlines nuoma is „Litesko“ eme kapeikas??tik siaip klausiu, gal ir dabar tokio tokio pelno uztektu;)

    • Dabar tokio pelno neuztektu, nes reikia paskola 200tukst plius palukanos atidavineti. Cia Varaska pasistenge kad tiek butu sumoketi Litesko, nors tie ir uz dyka butu atidave, dabar tie jau saiposi kad kaime turim „geru“ zmoniu, kurie negaili pinigu. Tik žinoma ne savu, viska dengia silumos vartotojai.

  • Ten isvis baisu… Transportas naudojamas ir asmenines reikmems, turimi imones mechanizmai taip pat, niekas nieko neziuri. Bet cia daugumai pavaldi imone, todel jos judinti kolkas niekam nevalia. Net pats Varaska bijo, kad poto Valdas ji pati dar papildomai gerai nepakrutintu per kitus galus.

   • Komunalinio darbuotojai darbo metu nesioja po daugiabuciu laiptines lankstinukus su kazlo galva. Komunalinio meistras raimondas giedraitis darbo valandomis kabina savo rinkiminius plakatus. Kam skirtas komunalinis ir jo funkcijos?

  • Ten tikrai idomu, butu smagu suzinoti kiek komunalininkas baudu yra gaves ir ko vertas direktorius tos imones. Juk vyresni dar pamena kaip toks baltulis(komunalinio direktoriu)turejo toki auredi ir toks v.kazlas ten apsauginiu dirbo. Laikai pasikeite dabar baltulis dirba pas kazla.

   • O man labai idomu, kaip ten su Kazliuko Jureje “turetos” sodybos reikalais?
    Girdejau, kad budamas vicemeru nuomodavo sodyba palebavimui ir prisidurdavo prie algeles, o po to buvo istremtas tikruju savininku kai nepasidalino juodais pinigeliais 🙂

 11. Faktas vienas – šiluma tik pabrango. Taip bus, ko gero, su visais pažadais. O dar „deda“ ant kontrolierės.. tegu pasidomi žmogelis, kokia ji kompetetinga – juk jeigu bus meru, jam teks su ja dirbti . Ar jo didenybei atrodo kitaip???

 12. Jis yra pasakęs – nelaimės rinkimų – dings iš Kazlų Rūdos. Tiek tad meilės gimtinei savo… Turbūt ir postus iš FB ištrins su pažadais :/

  • Kur buvo Mantas visus siuos metus, iki nepradejo ruostis rinkimams? Kur buvo meile KR ir rupestis del jos zmoniu? O kam cia reikejo rupintis, kai sedejo siltose vietelese. Kai vilnius ir Kaunas apsidziauge atsikrate, sis dziaugsmas grizo i KR. Nes cia pajaute vel silta vietele visiems 4 metams !!!!

 13. Mantukas eina per kirpyklas ir pasakoja, kaip Žitkus jį apvogė… nesuprantu – kaip? Į namus įsilaužė, ar gatvėj palaukė 🙂 juk tada kalėji e sėdėtų…? O jei koks bendras sandoris nepasisekė, tai gal kita šnekta.. juk akivaizdu tąsyk, kad nepasisiekė būtent Žitkui..

 14. Ale Vilijai, Antanui ir komentatoriui apie Žitkų ko tais nesimiega, kad net pirmą nakties ir dar vėliau komentarus rašinėja 🙂
  Varaška sapnuojasi matomais :))))

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.