Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos šiokiadieniai

0
1460

Baigiasi 2015–2016 mokslo metai. Oficiali ataskaita jau paruošta Kazlų Rūdos savivaldybės tarybai, belieka pateikti ataskaitą ir visuomenei.

Mūsų mokykloje mokosi apie 162 mokiniai iš visos Kazlų Rūdos savivaldybės. Iš jų – apie 43 pasirinko mokytis dailės, o 108 – muzikos. Nuo 2016 m. sausio mėn. vaikams ir jaunimui sudarytos sąlygos lankyti NVŠ grupes, ir šias grupes pasirenka 59 mokiniai.

Mokyklos mokiniai ir mokytojai aktyviai dalyvauja įvairiuose festivaliuose, konkursuose ir renginiuose.

Respublikinio Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ zoniniam atrankos etape nugalėtoja tapo Estela Aleknavičiūtė (mokytoja metodininkė Birutė Pavalkienė), Ieva Dekaminavičiūtė (mokytoja metodininkė Birutė Pavalkienė) ir Orenda Čekanauskaitė (vyr. mokytoja Laura Berntsen). Šios mokinės dalyvavo ir televizijos etape, jas padėkos raštais apdovanojo pats meras Vytautas Kanevičius.

Mokytoja metodininkė Birutė Pavalkienė ir mokinė Estela Aleknavičiūtė dalyvavo Latvijoje, Jūrmaloje vykusiame Tarptautiniame kalėdiniame festivalyje „Christmas Wave 2015“.

XXIV J. Pakalnio konkurse dalyvavo mokytojo metodininko Gintauto Puskunigio paruošti mokiniai Tadas Ruzveltas bei Margiris Dabrila ir vyr. mokytojo Audriaus Pučinsko ruoštas mokinys Aistis Pučinskas. Konkursas vyko Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje. Tadas Ruzveltas laimėjo II vietą.

Prienų menų mokykloje vyko VII respublikinis jaunųjų pianistų konkursas“ Linksmieji pirštukai“. Konkurse dalyvavo mokytojų metodininkių Laimos Rotomskienės ir Valdos Puskunigienės mokinės Rimantė Kalvaitytė ir Mija Avižienytė. Mija Avižienytė laimėjo II vietą, o Rimantė Kalvaitytė – diplomą.

Mokyklos mokytojų Renatos Žaldarienės, Živilės Samulionienės, Birutės Pavalkienės ir Audriaus Pučinsko iniciatyva mokykloje suburtas ir sėkmingai savo veiklą pradėjo jų mokinių vokalinis-instrumentinis ansamblis: Patricija Launikonytė, Ieva Kalpokaitė, Gintarė Kunigonytė, Aistis Pučinskas, Luka Brazauskaitė, Milda Pečkytė, Kipras Navasaitis, Gabrielė Barkauskaitė. Ansamblis dalyvavo respublikiniame „Vabaliukų“ festivalyje, kuris vyko Šakių meno mokykloje.

Daugelyje koncertų dalyvavo mokyklos vokalinis-instrumentinis ansamblis „Gracile” (vadovai – mokytojai metodininkai Birutė Pavalkienė, Virginija Savickė-Makūnienė, Remigijus Morkūnas.

Mokyklos mokiniai ir mokytojai nuolat bendradarbiauja su Kazlų Rūdos savivaldybės viešąja biblioteka, Kultūros centru.

Dailės besimokantys vaikai nuolat dalyvauja įvairiuose projektuose, bendradarbiauja su policija, bendrojo lavinimo mokyklomis, bažnyčia, vaikų dienos centru. Be jų neapsieina nei viena savivaldybės vieša šventė: Kovo 11-osios minėjimas, Rugsėjo fiesta, dabar ruošiamasi Mamos dienai, Europos dienos minėjimui. Mokiniai išbando savo jėgas dailės olimpiadose.

Baigiantis mokslo metams jaudinasi ir mokytojai, ir mokiniai: vyriausieji ruošiasi mokyklos baigiamiesiems egzaminams, mažesnieji – keliamiesiems egzaminams, o visi kiti – akademiniams koncertams (atsiskaitymams), dailės darbų peržiūroms. O dar reikia suspėti suorganizuoti daugybę suplanuotų renginių, pasiruošti koncertinėms ir edukacinėms išvykoms pagal kvietimus, į svarbius konkursų ir olimpiadų etapus, pasiruošti R. Žigaičio atminimui skirtam konkursui-festivaliui, tobulinti Lietuvos moksleivių dainų šventės 2016 metų repertuarą. Darbai, darbučiai… Tik spėk suktis. Nelengvi, bet malonūs ir vaikams, ir mokytojams, ir tėveliams, ir bet kokiam atėjusiam svečiui.

MOKYKLOS MOKYTOJAI

Šiuo metu dirba 21 kvalifikuotas pedagogas.

Mokyklos valdymas grindžiamas viešumo, demokratijos ir savivaldos principu. Mokyklai vadovauja direktorė Virginija Savickė-Makūnienė, pavaduotoja ugdymui šiuo metu dirba Lilovatė Jašmontienė (Cibulskienė).

MOKYKLOJE MOKOMI DALYKAI

MUZIKA

Mokykloje mokomi šie muzikinio ugdymo branduolio dalykai, dėstomi pradinio muzikavimo programoje (4 mokymo metai) ir pagrindinio muzikavimo programoje (4 mokymo metai):

  1. Muzikos instrumentas arba dainavimas. Stojant į mokyklą – pasirenkamas laisvai kaip pagrindinis dalykas. Siūlome rinktis dainavimo, fortepijono, smuiko, gitaros, kanklių, akordeono, medinių ir varinių pučiamųjų, mušamųjų instrumentų individualias pamokas.
  2. Antrasis muzikos instrumentas. Bendru antruoju instrumentu rekomenduojamas fortepijonas, juo vaikai, pagrindiniu instrumentu pasirinkę kitus instrumentus (ne fortepijoną), pradeda groti nuo antrųjų mokymosi metų. (Pasirinkę dainavimą – nuo I klasės).
  3. Muzikos rašto ir kultūros pažinimas. Jį pagrindinio muzikavimo programoje tęsia solfedžio ir muzikos istorijos dalykai.
  4. Laisvai pasirenkami dalykai. Siūloma dainavimo besimokantiems vyresniųjų klasių mokiniams dirigavimas. Laisvai pasirenkami ir meno kolektyvai. Visiems mokiniams rekomenduojamas choras.

FORTEPIJONO SKYRIUS

Čia vaikai mokosi groti aštuonerius metus po 2 savaitės pamokas. Šio skyriaus mokiniai ir mokytojai – dideli entuziastai: aktyvūs ir nuolatiniai įvairių koncertų, festivalių ir konkursų dalyviai. Mokytojų metodininkių Valdos Puskunigienės ir Laimos Rotomskienės eilę metų organizuotas lietuvių kompozitorių muzikos festivalis išaugo į respublikinį R.Žigaičio konkursą-festivalį, kuris atlieka vieną iš misijų – mūsų kraštiečio kompozitoriaus muzikos propagavimą.

INSTRUMENTALISTŲ SKYRIUS

Jį sudaro įvairiausiais instrumentais muzikuojantys vaikai, kurie akordeonu, kanklėmis, gitara, įvairias pučiamaisiais ir mušamaisiais mokosi groti aštuonerius metus po 2 savaitės pamokas.

Mokiniai aktyviai dalyvauja įvairiuose renginiuose, skirtuose miesto visuomenei, yra kviečiami su koncertinėmis programomis į kitus miestus, išbando jėgas tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose. Mokiniai yra patenkinti dalyvavimu šiuose renginiuose, jie puikiai reprezentuoja mokyklą ir savivaldybę, laimi apdovanojimus ir diplomus.

DAINAVIMO, ETNOMUZIKAVIMO IR TEORINIŲ DALYKŲ SKYRIUS

Dainavimo mokoma individualiai, aštuonerius metus po 2 savaitės pamokas. Šis skyrius taip pat apima solfedžio, muzikos istorijos, dirigavimo pamokas. Šiam skyriui priklauso jaunių ir jaunučių chorai, vokaliniai ansambliai, folkloro ansamblis. Pamokos – grupėse (išskyrus dirigavimą), jų metu vaikai dainuoja, lavina muzikinę klausą, ritmo pojūtį, muzikinę vaizduotę, įgyja kultūringam žmogui būtinų žinių.

Šiemet didžiausias pasiekimas – Dainų dainelės TV etapas.

MOKOMIEJI MENO KOLEKTYVAI

Mokiniai mielai renkasi įvairius mokomuosius meno kolektyvus. Visiems rekomenduojamas yra jaunučių ar jaunių choras. Nuo mokslo metų pradžios jaunučių chore dainuoja beveik visi 1 – 4 klasės mokiniai (vadovė – vyr. mokyt. Laura Berntsen), jaunių chore – 5 – 8 klasių mokiniai (vadovė – vyr. mokyt. Salomėja Vitukynienė). Akordeonistai ansambliuoja duetais (vyr. mokyt. Augenija Kuncevičienė). Mokykloje auga naujai susibūręs vokalinis-instrumentinis ansamblis (vadovai – vyr. mokyt. Renata Žaldarienė, Živilė Samulionienė, Audrius Pučinskas ir mokyt. metod. Birutė Pavalkienė), puikiai mokyklą reprezentuoja paaugęs ir sustiprėjęs vokalinis-instrumentinis ansamblis „Gracile“. Folkloro ansamblį „Sūduoniukai“ lankantys vaikai ne tik dainuoja ir groja, bet ir turi savo solistus, duetus, pasakorius, etnomuzikantus (vadovė – mokyt. metod. Eglė Bernotienė). „Sūduoniukų“ neatsiejama dalimi tapo kanklininkai (vadovė – vyr. mokyt. Irena Dulinskaitė), o Dainų šventei paruošta jau ir liaudiškų šokių bei sutartinių (mokyt. Elena Sakavičiūtė-Pečiulaitienė).

Jaunių choras ir folkloro ansamblis „Sūduoniukai“ peržiūrų metu atrinkti dalyvauti Respublikinėje moksleivių Dainų šventėje.

Mokykloje veiklą pradėjo įvairios NVŠ programos, skirtos tiek muzikos pažinimui, tiek dailės.

DAILĖ

Menu-mokykloje-2

Pradinis ugdymas. Skirtas 6 – 11 metų vaikams. Mokoma plastinės raiškos (spalvinė raiška, grafinė raiška, erdvinė raiška), dailės pažinimo (integruota su kitomis meninės raiškos formomis: muzika, judesiu, žaidimu ir kt). Trys mokymosi metai, užimtumas – nuo 5 iki 7 savaitės pamokų. Šiais mokslo metais baigę 3-čią klasę pradinukai tęs mokslus pagrindiniame ugdyme.

Pagrindinis ugdymas. Skirtas moksleiviams nuo 12 metų. Programa gilina dailės žinias, plečia meninį akiratį. Mokoma piešimo, tapybos, kompozicijos, dailėtyros. Keturi mokymosi metai, užimtumas – nuo 7 iki 10 savaitės pamokų.

Tikslinio dailės ugdymo programa. Skirta vyresniųjų klasių moksleiviams, padedanti pasiruošti dailės brandos egzaminui, taip pat stojimui į aukštąsias dailės studijas. Programa orientuota į mokinio individualiai pasirenkamus dalykus (tapybą, grafiką, dizainą, meninę fotografiją bei naujuosius menus). 3 mokymosi metai, užimtumas – nuo 4 iki 9 pamokų.

Dailės moko vyr. mokytoja Alma Rugienienė ir mokyt. Milda Žemaitienė.

Primename, kad prašymai 2016–2017 mokslo metams priimami iki birželio 7 dienos mokyklos raštinėje (Vytauto g. 26, Kazlų Rūda) 11.00 – 18.30 val., telefonas pasiteiravimui: 95436. Konsultacijos būsimiems dailės ir muzikos skyrių pirmokams vyks gegužės 30 ir 31 dienomis nuo 14.30 val. iki 18.00 val. Stojamieji egzaminai vyks birželio 6 ir 7 dienomis 15.00 val. – I grupė ir 17.00 val. – II grupė.         

            Daugiau informacijos apie mus:

socialiniame tinkle Facebook (Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokykla ir Rimvydo Žigaičio menų mokyklos dailės skyrius);

internete adresu www.krmm.lt

 

Menų mokyklos informacija

KOMENTUOTI

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.