Regiono plėtros taryboje aptartos investicijos

0
251

Kovo 30 d. Kalvarijos savivaldybėje vyko Marijampolės regiono plėtros tarybos posėdis, kuriam pirmininkavo Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas. Posėdyje buvo priimti 5 sprendimai, aptarti 2014–2020 metų laikotarpio Europos Sąjungos fondų investicijų klausimai.

Taryba sprendimu patvirtino 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Marijampolės regiono projektų sąrašą. Marijampolės regione numatoma įgyvendinti 5 projektus plečiant socialinio būsto fondą – po projektą kiekvienoje regiono savivaldybėje. Iš viso socialinio būsto fondo plėtrai 2014–2020 metų laikotarpiu skirta daugiau kaip 2,8 mln. eurų, tai sudarys apie 85 proc. projektų vertės, likusias lėšas skirs savivaldybės. Iš viso numatoma Marijampolės regione socialinį būstą išplėsti 112 būstų, išplečiant galimybes apsirūpinti būstu asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą.

Marijampolės regiono plėtros planas 2014–2020 metams buvo papildytas priemone 2.01.03.01. „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“, pagal kurią numatoma įgyvendinti projektą „Marijampolės miesto paviršinių nuotekų sistemų inventorizacija, rekonstrukcija ir plėtra“.

2014–2020 metų laikotarpiu numatoma įgyvendinti projektus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“, finansuojamos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, regioninio planavimo būdu. Marijampolės regionui šios priemonės įgyvendinimui paskirta beveik 3,9 mln. eurų 2014–2020 metų laikotarpiui. Taryba posėdyje svarstė ir pritarė Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ projektų specialiesiems atrankos kriterijams.

Tarybos posėdyje buvo aptartos projektų įgyvendinimo galimybės pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę 05.2.1-APVA-R-008 „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra“ ir priemonės 01.1.1-CPVA-V-701 „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų raidos infrastruktūros plėtra ir integracija į europines infrastruktūras“ veiklą „Mokiniams pritaikytų gamtos mokslų technologijų, inžinerijos, matematikos tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centrų sukūrimas“.

Svarstant klausimą dėl atstovo į Lietuvos ir Lenkijos tarpvyriausybinę bendradarbiavimo per sieną komisiją skyrimo, buvo nuspręsta į šią komisiją deleguoti Marijampolės regiono plėtros tarybos pirmininką Metą Ražinską.

Parengė Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

Marijampolės apskrities skyriaus vyr. specialistė Agnė Norutė

KOMENTUOTI

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.